About Azusa Nakazato

Azusa Nakazato
Faculty of Law
Keio University
Azusa Nakazato is an undergraduate student of Faculty of Law at Keio University.