About Momo Saito

Momo Saito
Faculty of Law
Keio University
Momo Saito is an undergraduate student of Department of Law, Faculty of Law at Keio University.